ေရေျမ့ရွင္

5 Special
15 Jul 2017 - 8:00pm
စေန-တနဂၤေႏြ၊ 
ဖာ႐ုိဘုရင္တက္သည္ အရြယ္မေရာက္ေသးခင္မွာပင္ ဖခင္ထံမွ ႏုိင္ငံ့အာဏာ လႊဲယူလုိက္ရသည္။ အနီးကပ္ဆုံးအၾကံေပး၊ အရင္းႏွီးဆုံး ေသြးသားရင္းအစ္မႏွင့္ မယုံၾကည္ရသူမ်ားသာ ၀န္းရံေနသည့္ ဖာ႐ို ဘုရင္တက္သည္ မသမာသူတို႔၏ ယုတ္မာသည့္ အၾကံအစည္မ်ား အၾကား အာဏာတည္တံ့ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္းရမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်စ္၊သည္းထိတ္ရင္ ဖုိတုိက္ပဲြမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္မ်ား၊ သစၥာေဖာက္လုပ္ၾကံမႈမ်ားကို စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ၾကည့္႐ႈရမည့္ ဇာတ္လမ္း တဲြ ျဖစ္ပါသည္။