ကမၻာဖ်က္ရန္သူ အတြဲ ၃

5 Series
17 Jul 2017 - 9:00pm

တနလၤာ-ၾကာသပေတး

ဗြန္းဟုေခၚေသာ ၿဂိဳလ္သားမ်ိဳးႏြယ္သစ္ ေရာက္လာၿပီး လူသားမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း တုိက္ခိုက္ရာ ေအာင္ပြဲအလီလီ ရရွိခဲ့သည္။ ဗြန္းတို႔၏ တပ္ကူမ်ား လာႏိုင္ရန္ တြမ္ ဦးေဆာင္ေသာ လူသားမ်ားသည္ က်ဴးေက်ာ္သူ ၿဂိဳဟ္သားမ်ား၏ ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ဖ်က္ဆီးေပးရသည္။ ထို႕ေနာက္ တပ္ကူမ်ား ေရာက္ရွိလာသည္။ တြမ္ႏွင့္အန္းတို႔ ေမြးသည့္ သမီးေလးသည္ လူႏွစ္ေယာက္မွ ေမြးေသာ္လည္း လူသားဒီအင္န္ေအ တစ္၀က္ ၿဂိဳဟ္သားဒီအင္န္ေအ တစ္၀က္ရွိေနသည္။ အ႐ြယ္ေရာက္မႈႏႈန္း အရမ္းျမန္ေနသည္။ ထူးျခားေသာ စြမ္းအင္မ်ားလည္းရွိေနသည္။ လူသားမ်ားႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္သူ ၿဂိဳဟ္သားမ်ား၏ တိုက္ပြဲကို စိတ္၀င္စားဖြယ္ ႐ိုက္ကူးတင္ဆက္ထားသည့္ ဇာတ္လမ္းေကာင္းျဖစ္ပါသည္။