ယာဥ္ေမာင္း (က်ား ၂ ဦး- ရန္ကုန္)

Job Requirements

- (၁၀)တန္းေအာင္ျမင္ျပီးသူျဖစ္ရမည္။

- ယဥ္ေမာင္းအေတြ႕အၾကံဳ  (၂) ႏွစ္အနည္းဆံုး ရွိသူျဖစ္ရမည္။
- အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္၍ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။

- ကားအမ်ိဳးမ်ိဳးေမာင္ႏွင္နိုင္သူကိုဦးစားေပးမည္။
- ရန္ကုန္ ျမိဳ႕အတြင္ ကၽြမ္းက်င္စြာ သြားလာ နိုင္ရမည္။
- လိုအပ္ပါက နယ္ခရီးထြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
- စကားအေျပာအဆို ေျပျပစ္ရမည္။
- လုပ္ငန္းအေပၚစိတ္ဝင္စား၍ ရိုးသားစြာျဖင့္ ေရရွည္လုပ္ကုိင္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

 

လစ္လပ္ရာထူးမ်ားအားလံုးအတြက္ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအရလိုအပ္ေသာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားကို 4TV မွ တာဝန္ယူသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ရမည္။ 4TV ကိုအထူးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားကိုဦးစားေပးမည္။
စိတ္ဝင္စားသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္အက်ဥ္း (CV form)၊လိုင္စင္ဓါတ္ပံု ၁ ပံု၊ လိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းအေထာက္အထားမိတၱဴတို႔ႏွင့္တကြ ေအာက္ပါ 4TV Main Showroom လိပ္စာသို႕ (30.11.2016 အထိ)လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
4TV Main Showroom
(ဟံသာဝတီလမ္း၊ ဟံသာဝတီအဝိုင္းထိပ္၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကားရုံးဝင္းေဘး၊ ရန္ကုန္ျမိဳ ့။)
စံုစမ္းရန္ - 4TV Hotline -01-2306166,