သက္တမ္းစစ္ေဆးရန္
Don't Miss

In This Month

DIVING WITH THE COELACANTH
16 Nov 2017 - 12:10pm

Flushed Away
16 Nov 2017 - 9:00pm

MARION'S THAILAND CHICKEN
17 Nov 2017 - 2:00pm

သမီးေပးေယာက္ဖ
17 Nov 2017 - 3:55pm

Shut-In
18 Nov 2017 - 1:30pm

Bering Sea Gold
18 Nov 2017 - 7:30pm

TABOO MAKE ME BEAUTIFUL
19 Nov 2017 - 9:30pm

ခ်စ္ေႂကြးမေျပ
19 Nov 2017 - 10:00pm

ရာဇ၀င္ထဲက လူသား
20 Nov 2017 - 9:00pm

THE HUNGER GAMES (MAKING JOY PART 1)
21 Nov 2017 - 11:00am

DEADLY INSTINCT : FEAR FACTOR
21 Nov 2017 - 9:00pm

KOREAN FOOD MADE SIMPLE WITH JUDY JOO
22 Nov 2017 - 11:15am

Classroom of the Elite
22 Nov 2017 - 2:30pm

WHITE LION KING OF KINGS
23 Nov 2017 - 6:35pm

COLONIA
23 Nov 2017 - 8:15pm

မက္ဟမ္တန္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု အတြဲ (၄)
24 Nov 2017 - 8:00pm

ယမမင္းႏွင့္အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု
24 Nov 2017 - 9:00pm

Hour China
25 Nov 2017 - 9:20pm

HONEY MOON
25 Nov 2017 - 9:33pm

Gods of Egypt
26 Nov 2017 - 5:15pm

ENTPMENT
26 Nov 2017 - 7:42pm

INCONCEIVABLE
27 Nov 2017 - 1:00pm

ခ်စ္သူရဲ႕ပုခံုးတစ္ဖက္
27 Nov 2017 - 8:25pm

ေသြးနဲ႔ေရးတဲ့ သမိုင္းမွတ္တမ္း
28 Nov 2017 - 8:00pm

Megamind
28 Nov 2017 - 9:00pm

David Blaine:Beyond Magic
29 Nov 2017 - 6:40pm

ZOO CONFIDENTIAL
29 Nov 2017 - 9:55pm

THE GREATEST SEVENGETI
30 Nov 2017 - 4:30pm

Under The Shadow
30 Nov 2017 - 7:55pm