ကဆုန္လျပည့္ေန႔အလွဴ

ေႏြးေထြးေသာကမ္းလက္မ်ား ပရဟိတအဖြဲ႔၀င္၀န္ထမ္းမ်ားမွ ကဆုန္လျပည့္ေန႔အေနျဖင့္ စုေပါင္းေညာင္ေရသြန္းျခင္းႏွင့္ ဘုရားဘူးလာျပည္သူမ်ားအား အေအးႏွင့္မုန္႔မ်ားဒါနျပဳျခင္း။