အေမမ်ားအိမ္ရာအလွဴ

သန္လ်င္ အေမမ်ားအိမ္ရာရွိသက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ဆန္၊ ဆီ၊ အာဟာရႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားလွဴဒါန္းျခင္းႏွင့္ ေ၀ယ်ာ၀စၥဒါနျပဳျခင္း။