ေလ့လာေရးခရီး

ဘကေက်ာင္းမ်ားမွ ကေလး ၈၀ဦးအား အမ်ိဳးသားျပတိုက္ႏွင့္ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္သို႔ ေလ့လာေရးခရီးပို႔ေဆာင္ရွင္းျပျခင္း