စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းျခင္း

ထာ၀ရေသြးအလွဴရွင္မ်ားအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ထမ္းမ်ားစုေပါင္းမႈျဖင့္ အမ်ိဳးသားေသြးဌာနတြင္ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းျခင္း။