“ထာ၀ရပညာ” စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ပြဲ

Forever Group Co., Ltd. ေႏြးေထြးေသာကမ္းလက္မ်ားအဖြဲ႕မွ ႀကီးမႈးၿပီး “ထာ၀ရပညာ” စာၾကည့္တိုက္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ အဟာရဒါနျပဳျခင္း။