သက္တမ္းစစ္ေဆးရန္
Don't Miss

In This Month

Now You See Me 2
16 Jul 2017 - 5:15pm

Penguinpalooza
16 Jul 2017 - 8:05pm

ANT-MAN
17 Jul 2017 - 7:12pm

ပြင့္လင္းျမင္သာ ရင္ခုန္ပါ
17 Jul 2017 - 7:25pm

Bahama Blue
18 Jul 2017 - 1:05pm

Megamind
19 Jul 2017 - 8:25am

Peter Kuruvita's Coastal Kitchen
19 Jul 2017 - 12:00pm

The Ant Bully
20 Jul 2017 - 9:00pm

King Customs
20 Jul 2017 - 9:20pm

HAST'S WAR
21 Jul 2017 - 6:00pm

Brave
21 Jul 2017 - 9:00pm

Dragon Island
22 Jul 2017 - 7:10pm

Asia's Got Talent
22 Jul 2017 - 9:25pm

Havent you Heard ? I'm Sakamoto
23 Jul 2017 - 4:00pm

KICK
23 Jul 2017 - 9:00pm

Morgan
24 Jul 2017 - 7:30pm

Wildest India
25 Jul 2017 - 1:05pm

၀ိညာဥ္ေစတမန္
26 Jul 2017 - 8:00pm

SKY FALL
26 Jul 2017 - 8:48pm

The Midwife
27 Jul 2017 - 8:10pm

ရင္ခုန္သံထပ္တူ
28 Jul 2017 - 8:00pm

Food's Greatest Hits
29 Jul 2017 - 1:00pm

Team Ninja Warrior
29 Jul 2017 - 6:40pm

Terra Formars Fevenge
30 Jul 2017 - 7:30pm

GHOST BUSTERS
30 Jul 2017 - 9:32pm

Free Ride
31 Jul 2017 - 7:30pm

Jurassic World
31 Jul 2017 - 7:45pm